PrevádzkareňsmartCAD s.r.o.
Čajakova 19
81105 Bratislava


: +421908732039
: strasko@smartcad.sk

SídlosmartCAD s.r.o.
Čajakova 19
811 05 Bratislava 1

: 44743289
: 2022818457
: SK2022818457
Okresného súdu Bratislava I, Vložka číslo: 58126/B, Oddiel: sro

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Prievozská 32, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava 27
Odbor výkonu dozoru
Tel.:
  • 02/58 27 21 72
  • 02/58 27 21 04
Fax:
  • 02/58 27 21 70